לחץ כאן - לקבלת הצעת מחיר מחברה העוסקת בתחום הגינון


חוזה לדוגמא מול הגנן

 

שנערך ונחתם ביום ____________________בין: _________ת.ז. __________להלן: "המזמין" מצד אחד

 לבין:________ת.ז./ח.פ. __________מרח' _____________________

להלן: "הגנן" מצד שני

הואיל: והמזמין הינו הבעלים/וועד הבית והמחזיק בבית הנמצא ברח' ____________________ (להלן: "הבית").

והואיל: והמזמין מעוניין להזמין אצל הגנן עבודת טיפול ותחזוקת הגינה. 

והואיל: והגנן מעוניין לעבוד אצל המזמין. 

לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

1.הגנן יטפל בגינה פעמיים בחודש.

2. הטיפול בגינה יכלול:

  • כיסוח הדשא.
  • חיתוך הקאנטים באמצעות חרמש או בכל דרך אחרת.
  • גיזום הגדרות בהתאם לצורך.
  • ניכוש עשבי בר ידנית או באמצעות ריסוס.
  • דישון עונתי – פעמיים בשנה בסתיו ובאביב בתשלום נוסף.
  • ניקיון כללי לאחר סיום העבודה
  • שתילת פרחים עונתיים בתשלום נוסף.
  • טיפול בתאורת גינה – החלפת נורות בעת הצורך.

 3. הגנן ו/או בא כוחו מבוטחים בביטוח נגד תאונות ופוטרים את וועד הבית ו/או הדיירים מכל נזק שעלול להגרם להם כתוצאה מעבודתם או הגעתם או יציאתם משטח הבית.

4.  ועל כל העבודה הזו ישלם המזמין לגנן שכר חודשי בסך ....... כולל מע"מ.

אין לראות בדוגמא זו כהסכם מחייב. ההסכם ישתנה מעת לעת בהתאם לסיכום בין המזמין לקבלן.

חתימת המזמין:                                                             חתימת הגנן: